BOUW- EN WOONRIJPMAKEN VLAARDINGSGELUK I EN II

‘Vlaardings Geluk’. Een nieuwbouwwijk in de voormalige Babberspolder te Vlaardingen. Op de plek waar tientallen flats het straatbeeld vulden, zijn 122 nette nieuwbouw woningen verrezen, alsook een nieuw winkelcentrum. Projectontwikkelaar ERA Contour nam Van Dijk Maasland in de arm voor het bouw- en woonrijp maken van het gebied.
In een onderhandse aanbesteding heeft Van Dijk Maasland de opdracht voor het bouw- en woonrijp maken van de woonwijk en het winkelcentrum ‘Vlaardings Geluk’ gegund gekregen. Dit vanwege een eerdere prettige samenwerking tussen Van Dijk, ERA Contour en gemeente Vlaardingen. Een samenwerking die wij als zeer prettig hebben bestempeld.

“DESKUNDIG, ONTZORGEND, PROBLEEMOPLOSSEND, GOEDE NAZORG EN KRITISCH NAAR EIGEN WERKZAAMHEDEN.”

DIRECTIEVOERDER GEMEENTE VLAARDINGEN

FOCUS

 • Realiseren groene woonomgeving
 • Minimaliseren van hinder
 • Garanderen bereikbaarheid omgeving
 • Borgen veilige leef- en werkomgeving (o.a. schoolkinderen)
 • Behalen opleverdata nieuwbouw woningen
 • Behalen efficiëntie voordelen en kostenbesparingen
 • Slimme omgang met vrijkomende grond (grondbalans)
 • Uitvoeren raakvlakken management tussen gemeente en ERA Contour gedeelten
 • Extra aandacht en maatregelen op het gebied van bereikbaarheid en faseringen
 • Veilige en soepel inhuizing van opgeleverde woningen
AANLEG HOFJES, NIEUWE RIOLERING EN BOUWWEGEN
Tijdens het bouwrijp maken zijn bouwputten ontgraven en zijn bestaande kabels, leidingen en riolering verwijderd. Een nieuw rioleringsstelsel van maar liefst 880 m1 is vervolgens aangebracht. Daarnaast heeft Van Dijk Maasland bouwwegen aangelegd. De helft van de bouwblokken is ontgraven en voorzien van zand ten behoeve van een bodemafsluiting. Van Dijk Maasland heeft tevens een deel van het woonrijp maken voor haar rekening genomen door het aanleggen van hofjes.
Vlaardingsgeluk-1-en-2-Vlaardingen-Van DIjk Maasland
WERK IN UITVOERING – ERA CONTOUR
WERK IN UITVOERING – GEMEENTE VLAARDINGEN
 • Ontwerpen buitenruimte bewoners ‘hofjes’
 • Bouwputten ontgraven t.b.v. nieuwe woningen
 • HWA- en VWA riolering aanbrengen
 • Nieuwe bestrating en beplanting aanbrengen op gemeenschappelijke terreinen
 • Teelaarde met bloemenmengsel aanbrengen
 • Aanleggen hofjes met parkeerplaatsen
 • Plaatsen prefab betonnen plantenbakken
 • Verwijderen hoofdriolering
 • Aanbrengen asfaltpaden
 • Aanbrengen bomen en beplanting
 • Aanbrengen nieuw straatwerk (gebakken dikformaat)
 • Aanleg parkje (binnentuin)
 • Aanbrengen asfaltpaden naar de woningen
Vlaardingsgeluk-I-en-II-Vlaardingen-Van-Dijk-Maasland 2

FEITEN ALS EEN DIJK

 • 2.500 m riolering
 • 18.000 eh bestratingen
 • 242 nieuwbouwwoningen
 • 1 vast projectteam en aanspreekpunt voor opdrachtgevers
 • Ontwikkeling en uitvoering in bouwteamverband
 • Oplevering buitenruimte volgens planning
 • 1 jaar groenonderhoud na oplevering

COMMUNICATIE CRUCIAAL

Voor aanvang van het project heeft er een kick-off meeting plaats-gevonden met alle betrokken partijen met als doel de werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen.

OVER DE MANIER VAN UITVOEREN
Na deze kick-off vond er wekelijks een uitvoeringsmeeting plaats. Hierin stond het scherp stellen van de de werkzaamheden centraal: Wie werkt wanneer? Is dit haalbaar binnen de planning? Welke kwaliteit leveren wij? Met als één uitgangspunt: Is het efficiënt en dus kostenbesparend?
VOORDELEN VAN ‘CENTRALE’ AANPAK
De regie over het project is ten dele uitgevoerd vanuit een voormalig schoolpand. Door het fysiek bij elkaar zitten van de projectleiders en het uitvoerend personeel van ERA Contour en Van Dijk Maasland zijn de communicatielijnen kort gebleven en dat werkt zeer prettig.
154210-Vlaardingsgeluk-I-en-II-Vlaardingen-Van-Dijk-2

“VAN DIJK HEEFT ZICH FLEXIBEL OPGESTELD TEN AANZIEN VAN PLANNING VAN DE NIEUWBOUW WONINGEN EN HET WINKELCENTRUM WAARDOOR ALLE OPLEVERDATA ZIJN BEHAALD.”

BEDRIJFSLEIDER ERA CONTOUR
DE PROJECTLEIDER AAN HET WOORD
OPTIMALE BEREIKBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID
Werkaam bij Van Dijk Maasland sinds 2006. Zorgt ervoor dat alle werkzaamheden volgens eerder gemaakte afspraken worden uitgevoerd. Is belangrijke spil tussen opzichter/directievoerder, uitvoerend personeel, winkeliers en bewoners.
WAT WAS DE ROL VAN VAN DIJK MAASLAND?
“Van Dijk wordt binnen het project gezien als belangrijke spil. We hebben naast het uitvoeren van kwalitatieve grondwerkzaamheden ook een niet te onderschatten coördinerende functie. We communiceren frequent met de omwonenden en leggen hun vragen neer bij ERA Contour, de gemeente en vice versa.”
“In het belang van alle partijen zorgen we zoveel mogelijk voor een optimale bereikbaarheid van het bouwterrein. Maar dit geldt ook voor de toegankelijkheid van de woningen.”
DOELSTELLINGEN
“Een doelstelling is dat we zo min mogelijk overlast veroorzaken plus dat we de werkzaamheden zoveel mogelijk kostenbesparend in elkaar laten overvloeien.”

Fotografie: Foto Vlaardings Geluk I en II – bron: ERA Contour
Artist Impression: Vlaardings Geluk door ontwikkelaar Synchroon