INFRA

Wij zien infra(structuur) als iets wat ons letterlijk verbindt. Onderling, met onze opdrachtgevers en eindgebruikers. Deze verbinding willen wij in elk project tot stand te brengen. Dit vertaalt zich in een integrale aanpak met onze opdrachtgevers en de omgeving. Zodat we oplossingen voor mobiliteit en leefbaarheid samen naar een hoger plan kunnen brengen.

Van Dijk Maasland is een totaalaanbieder voor al uw infrastructurele vraagstukken en projecten. 65 jaar aan kennis en ervaring met infrastructurele projecten, stelt ons in staat altijd een passend plan van aanpak en voortreffelijke realisatie te leveren.

BOUW- & WOONRIJP MAKEN

Eén verbindende partij

Het integraal bouw- en woonrijp maken, inclusief eventuele sloopwerkzaamheden en bodemsaneringen, leveren in de praktijk kosten- en productievoordelen op. Zo weten wij aan- en afvoer stromen te combineren, vrijkomende materialen te hergebruiken en de grondbalans te optimaliseren. Voor onze opdrachtgevers zijn wij de verbindende partij die, binnen de projectfasen, alle projectgerelateerde kennis en informatie op civieltechnisch gebied met elkaar verbindt. Van Dijk maakt hierbij gebruik van de laatste technieken zoals ‘3D’ en ‘BIM modellering’, die gekoppeld zijn aan GPS gestuurde machines.

Deskundige uitvoering
In de praktijk maken wij op deze manier bouwrijp: We beginnen met het afbreken en verwijderen van bestaande opstallen, begroeiing en infrastructuur. Vanuit deze basis leggen we de riolering aan, ontgraven we de bouwputten, de cunetten en de waterpartijen en richten we de bouwplaatsvoorzieningen in. Na het gereedkomen van de bouw, maken we het gebied woonrijp; we brengen de definitieve verharding, kunstwerken, groen en terreininrichting aan.

HERINRICHTING BINNENSTEDELIJK

Als Van Dijk een binnenstad herinricht, kunt u rekenen op een vakkundige en overlastbeperkende aanpak, met een optimale omgevingsbeleving en een uitstekende kwaliteit, binnen de gestelde termijn en budget.

MINIMALE HINDERBELEVING

Het herinrichten van binnenstedelijke gebieden is vaak een complexe uitdaging.
De beperkte werkruimte, veel stakeholders en voorzieningen zoals winkels, horeca, monumentale panden en kunstwerken, vragen om een vakkundige aanpak.

Daarom starten wij elk project met een zorgvuldige voorbereiding. Zo stellen we een slim logistiek plan op, dat zicht richt op het creëren van zo min mogelijk transportbewegingen, en zorgen we ervoor dat de bereikbaarheid wordt gegarandeerd, met minimale hinderbeleving. Bijvoorbeeld, door het behoud van parkeerplekken, en een plan dat rekening houdt met de huidige activiteiten (bevoorrading en openingstijden winkels, festiviteiten, etc.), in en rondom de projectomgeving.
Tijdens de realisatie van de herinrichting toetst Van Dijk de effectiviteit van de gekozen maatregelen, en brengt waar nodig verbeteringen aan.

SAMENWERKING OMGEVING

Omgevingsmanagement en –participatie is een vanzelfsprekend onderdeel van onze projectaanpak, en manier van werken. We betrekken de omgeving actief, staan open voor feedback en creëren optimaal draagvlak bij de stakeholders. De terugkoppeling vanuit de omgeving gebruiken wij, om onze werkwijze verder te optimaliseren.

Om schades aan (monumentale) objecten binnen de stedelijke omgeving te voorkomen, maken we gebruik van geavanceerde meet- en monitoringinstrumenten welke trillingen en vervormingen van bodem en constructies vroegtijdig signaleren.

AANLEG BODEMENERGIESYSTEMEN

Van Dijk verzorgt de HDPE verbindingstechniek tussen de ondergrondse bronnen en bovengrondse installaties bij energie bodemsystemen.

DUURZAME ENERGIE

Bodemenergie is het gebruik van warmte of koude, in de ondiepe ondergrond. Met bodemenergie kunnen onder meer gebouwen, woningen, kassen en fabrieken op een duurzame manier worden verwarmd en gekoeld. Gebruik van deze energievorm draagt bij aan besparing op het gebruik van fossiele brandstoffen, en beperkt daarmee de uitstoot van CO2.

VAKKUNDIGE UITVOERING

Voor deze bodemenergiesystemen verzorgt Van Dijk Maasland de complete HDPE verbindingstechniek, tussen de ondergrondse bronnen en bovengrondse installaties. De techniek bestaat uit het aanbrengen en testen van HDPE leidingen met elektrolasverbindingen, en het plaatsen van verzamelputten voor de elektrische installaties. Wij voeren deze werkzaamheden uit onder het procescertificaat ‘SIKB11000 bodemenergiesystemen’, voor de realisatie van gesloten systemen.