INFRA

Wij zien infra(structuur) als iets wat ons letterlijk verbindt. Onderling, met onze opdrachtgevers en eindgebruikers. Deze verbinding willen wij in elk project tot stand te brengen. Dit vertaalt zich in een integrale aanpak met onze opdrachtgevers en de omgeving. Zodat we oplossingen voor mobiliteit en leefbaarheid samen naar een hoger plan kunnen brengen.

Van Dijk Maasland is een totaalaanbieder voor al uw infrastructurele vraagstukken en projecten. 65 jaar aan kennis en ervaring met infrastructurele projecten, stelt ons in staat altijd een passend plan van aanpak en voortreffelijke realisatie te leveren.

BOUW- & WOONRIJP MAKEN

Eén verbindende partij

Het integraal bouw- en woonrijp maken, inclusief eventuele sloopwerkzaamheden en bodemsaneringen, leveren in de praktijk kosten- en productievoordelen op. Zo weten wij aan- en afvoer stromen te combineren, vrijkomende materialen te hergebruiken en de grondbalans te optimaliseren. Voor onze opdrachtgevers zijn wij de verbindende partij die, binnen de projectfasen, alle projectgerelateerde kennis en informatie op civieltechnisch gebied met elkaar verbindt. Van Dijk maakt hierbij gebruik van de laatste technieken zoals ‘3D’ en ‘BIM modellering’, die gekoppeld zijn aan GPS gestuurde machines.

Deskundige uitvoering
In de praktijk maken wij op deze manier bouwrijp: We beginnen met het afbreken en verwijderen van bestaande opstallen, begroeiing en infrastructuur. Vanuit deze basis leggen we de riolering aan, ontgraven we de bouwputten, de cunetten en de waterpartijen en richten we de bouwplaatsvoorzieningen in. Na het gereedkomen van de bouw, maken we het gebied woonrijp; we brengen de definitieve verharding, kunstwerken, groen en terreininrichting aan.

HERINRICHTING BINNENSTEDELIJK

Als Van Dijk een binnenstad herinricht, kunt u rekenen op een vakkundige en overlastbeperkende aanpak, met een optimale omgevingsbeleving en een uitstekende kwaliteit, binnen de gestelde termijn en budget.

MINIMALE HINDERBELEVING

Het herinrichten van binnenstedelijke gebieden is vaak een complexe uitdaging.
De beperkte werkruimte, veel stakeholders en voorzieningen zoals winkels, horeca, monumentale panden en kunstwerken, vragen om een vakkundige aanpak.

Daarom starten wij elk project met een zorgvuldige voorbereiding. Zo stellen we een slim logistiek plan op, dat zicht richt op het creëren van zo min mogelijk transportbewegingen, en zorgen we ervoor dat de bereikbaarheid wordt gegarandeerd, met minimale hinderbeleving. Bijvoorbeeld, door het behoud van parkeerplekken, en een plan dat rekening houdt met de huidige activiteiten (bevoorrading en openingstijden winkels, festiviteiten, etc.), in en rondom de projectomgeving.
Tijdens de realisatie van de herinrichting toetst Van Dijk de effectiviteit van de gekozen maatregelen, en brengt waar nodig verbeteringen aan.

SAMENWERKING OMGEVING

Omgevingsmanagement en –participatie is een vanzelfsprekend onderdeel van onze projectaanpak, en manier van werken. We betrekken de omgeving actief, staan open voor feedback en creëren optimaal draagvlak bij de stakeholders. De terugkoppeling vanuit de omgeving gebruiken wij, om onze werkwijze verder te optimaliseren.

Om schades aan (monumentale) objecten binnen de stedelijke omgeving te voorkomen, maken we gebruik van geavanceerde meet- en monitoringinstrumenten welke trillingen en vervormingen van bodem en constructies vroegtijdig signaleren.

BOUWEN OP SLAPPE BODEM

Van Dijk Maasland is specialist in het bouwen op slappe bodem. Al 45 jaar ontwikkelen wij een breed scala aan zettingsarme technieken welke optimaal zijn afgestemd op de lokale situatie.

SPECIALIST SLAPPE BODEM

Zettingsgevoelige gebieden, zoals in West Nederland, kunnen leiden tot overlast en hoge kosten voor de samenleving. Vaak in combinatie met grondwaterdaling leidt dit niet alleen tot schade aan infrastructuur en kabels en leidingen, maar ook tot schade aan (houten) paalfundaties van bebouwing en constructies.

Sinds eind jaren 70 hebben wij ons gespecialiseerd in het ontwikkelen van zettingsarme constructies op slappe bodem. Zo realiseerden wij de eerste toepassing in Nederland met EPS (Geëxpandeerd polystyreen), als lichtgewicht ophoogmateriaal. Die ervaring hebben we uitgebouwd tot een unieke expertise, van ontwerp tot uitvoering. Tegenwoordig werken we met een breed scala aan lichtgewicht materialen zoals EPS, glasschuim, bims, argex, lava en in eigen huis geproduceerde schuimbeton.

MAATWERKOPLOSSING

Elke situatie is uniek. Wij ambiëren en zijn in staat om voor u in elke situatie de meest effectieve zettingsarme oplossing te ontwikkelen. Een oplossing waarbij restzettingseisen, kosten, techniek en omgevingsfactoren optimaal op elkaar zijn afgestemd. Hierbij maken we naast het gebruik van lichtgewicht materialen, ook gebruik van drainagetechnieken en onderheide constructies zoals de paalmatrasmethode. Afhankelijk van de specifieke situatie kunnen één of meer van deze technieken (gecombineerd) worden toegepast.

BEKROONDE SAMENWERKING

De EPS ophoging van woonwijk De Velden in Schiedam (zettingen tot 2 meter), is een van onze prestige projecten. Het geeft een goed beeld over hoe wij project- en omgevingsmanagement inzetten, in een binnenstedelijke omgeving. Dat het project naar ieders tevredenheid is uitgevoerd en opgeleverd, blijkt wel uit de Award die Van Dijk van de wijkvereniging ‘De Velden’ heeft ontvangen.

Gekroond vakmanschap

“Het gekroonde vakmanschap van uw bedrijf, en de meer dan opvallende samenwerking tussen onze bewoners en uw medewerkers tijdens deze omvangrijke en logistiek complexe klus, waarderen wij zeer. Zelden heb ik, na een jarenlange ervaring met aannemers, zo’n goede samenwerking, maar bovenal een niet aflatende, vakkundige inzet meegemaakt. Hulde aan Van Dijk Maasland!”

Voorzitter – wijkvereniging de Velden

AANLEG BODEMENERGIESYSTEMEN

Van Dijk verzorgt de HDPE verbindingstechniek tussen de ondergrondse bronnen en bovengrondse installaties bij energie bodemsystemen.

DUURZAME ENERGIE

Bodemenergie is het gebruik van warmte of koude, in de ondiepe ondergrond. Met bodemenergie kunnen onder meer gebouwen, woningen, kassen en fabrieken op een duurzame manier worden verwarmd en gekoeld. Gebruik van deze energievorm draagt bij aan besparing op het gebruik van fossiele brandstoffen, en beperkt daarmee de uitstoot van CO2.

VAKKUNDIGE UITVOERING

Voor deze bodemenergiesystemen verzorgt Van Dijk Maasland de complete HDPE verbindingstechniek, tussen de ondergrondse bronnen en bovengrondse installaties. De techniek bestaat uit het aanbrengen en testen van HDPE leidingen met elektrolasverbindingen, en het plaatsen van verzamelputten voor de elektrische installaties. Wij voeren deze werkzaamheden uit onder het procescertificaat ‘SIKB11000 bodemenergiesystemen’, voor de realisatie van gesloten systemen.